Hilterapia® » Objednajte sa
recepcia@medante.com
+421 911 656 522

Evolúcia vo vysokovýkonnej laserovej terapii

Hilterapia® využíva zdroj (Nd:YAG) s maximálnym vyžarovaním o výške 1064nm, z ktorého sa malá časť vstrebe do tkanivových chromozómov, skadiaľ sa rozširuje viac do hĺbky, aby liečila nielen povrchové ochorenia ale aj tie hĺbkové, ku ktorým sa tradičné terapie nemajú ako dostať. O ich účinnosti a bezpečnosti teda nemôže byť ani reč.

Pokiaľ platí, že λ=1064 nm, vlnová dĺžka má isté terapeutické účinky, tj. žiarenie sa dokáže šíriť tkanivami, počet fotónov, ktoré sa dostanú k najhlbším tkanivám sa spolu so silou impulzov zväčšuje.

Najpodstatnejší rozdiel medzi Hilterapiou a ostatnými terapiami sú špeciálne vlastnosti impulzov ako: vysoký maximálny výkon (1 - 3 kW), vysoká dávka energie (150 – 350 mJ), krátka dĺžka impulzu (120 - 150 µ s), nízka frekvencia s dlhými intervalmi (ms) medzi po sebe nasledujúcimi impulzami.Vďaka nízkej frekvencii sa tepelná energia impulzu počas intervalu rozdelí medzi prvý a po ňom nasledujúci impulz. Hilterapia® preto vie takýmto spôsobom prenášať kvantitatívne veľké množstvo energie, potrebnej na vyvolanie špecifických hlbokých biologických a terapeutických účinkov, bez rizika nebezpečného tepelného poškodenia povrchových tkanív.

Tepelný a indukovaný fotomechanický efekt

Zmyslom štúdia Hilterapie® bolo nájsť čo najlepšie uplatnenie vlastností pulzačnéhoNd:YAG lasera s vysokým maximálnym výkonom, ktorý má špecifické biologické účinky, ktoré napomáhajú dosiahnuť cieľ terapie aj v tom najhlbšom tkanive.

Vďaka vysokej výkonnosti Nd:YAG lasera majú fototermálne a nepriame fotomechanické procesy generované na bunkovej úrovni na organizmus dôležitý vplyv. Podľa najnovších výskumov tieto procesy priamo ovplyvňujú syntézu mimobunkovýchmatrixových molekúl, usporiadanie vrstiev endoteliálnych buniek a zrelosť buniek v jednotlivých spojivových tkanivách. Toto všetko je pre obnovu tkaniva úplne nevyhnutné.

Biologické účinky fototermálnych procesov

Fototermálne procesy priamo ovplyvňujú biomolekuly, biochemické reakcie, tkanivovú a bunkovú homeostázu a sú základom dôležitých fyziologických funkcií.

Dokonalé oboznámenie sa s funkciami fotodermálnych procesov v tkanivách a ich efekt na liečbu jednotlivých ochorení je rozhodujúci pre dosiahnutie akéhokoľvek terapeutického prínosu ohrievaním tkaniva bezpečným spôsobom.

Terapeutické účinky: edémy a zápaly

Z terapeutického hľadiska má vhodné zohriatie časti tkaniva výrazné účinky, ako:
  • Zvýšenie rýchlosti biomechanických reakcií, čo má za následok podporu tkanivového metabolizmu
  • Zlepšenie prietoku krvi, čo prispieva k výžive tkanív a potlačeniu aktivity katabolitov, buniek zodpovedných za zápaly
  • Rýchlejší priebeh zápalových procesov a fagocytózy, aby uzdravovacie mechanizmy fungovali tak, ako majú. Najnovší výskum buniek spojivového tkaniva ukázal, že Hilterapia aktivuje cytokínové siete.
  • Redukcia viskozity – tkanivá sú menej tuhšie
  • Mení štruktúru vlákien kolagénu a uvoľňuje spojivové tkanivo
Všetky tieto účinky podporujú znovuvstrebávanie edémov a rýchly priebeh zápalových procesov. Hilterapia je preto ideálna na liečbu mnohých svalových, kostrových a osteo-artikulárnych zápalových ochorení.

Terapeutický účinok: bolesť

Vyššie opísané fototermálne procesy vytvárajú teplo, ktoré redukuje svalové kŕče a podporuje ich uvoľnenie a teda aj celkový analgetický a sedatívny účinok proti bolesti.Okrem toho, ako sa nedávno dokázalo, terapia s pulzačnýmNd:YAG laserom na chrbticové nervy in vitro oslabuje akčný potenciál a tým aj citlivosť periférnych nervov mäkkého tkaniva na bolesť.

Hilterapia® - vysokointenzívna laserová terapia v liečbe závažných šlachových a ligamentóznych lézií

GabrhelJ1., Popracová Z2., Tauchmannová H.2, Nemšák M1.
1.Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, Termovízna diagnostika, Trenčín 2.Národný ústav reumatických chorôb, Pieštany

Súhrn

Laser (LightAmplification by StimulatedEmissionofRadiation) znamená zosilnenie svetla pomocou stimulovanej emisie žiarenia. Absorpcia a stimulovaná emisia majú rovnakú pravdepodobnosť výskytu. Laserové žiarenie sa absorbuje pomocou metabolicky aktívnych chromoforov, ktoré sa nachádzajú v mitochondriách. Fototepelná interakcia na úrovni tkanív je riadená najmä absorpciou prostredníctvom cieľových molekúl, vodou, hemoproteínmi, pigmentami (ako je napríklad melanín, karotenoidy, flavíny, bilirubín) a inými makromolekulami, ako sú napríklad nukleové kyseliny a molekuly obsahujúce aromatické kruhy. Zmeny teploty v priebehu času závisia od spôsobu prenosu energie lasera na tkanivo a najmä od trvania a energie pulzov. Laser Nd:YAG (neodýnium ytrium alumínium granát) má vlnovú dĺžku 1064 nm, ktorá je charakterizovaná nízkou absorpciou fotónov prostredníctvom prirodzených chromoforov kože a podkožia. Preto môže prenikať hlboko - v rozsahu niekoľkých centimetrov. Pulzy v rozsahu 3000 W s trvaním okolo 100-200 μs nespôsobujú poškodenie buniek. Takéto pulzy v tkanivách indukujú tlakové vlny, ktoré vyvolajú biologickú reakciu. Podávanie pulzov krátkeho trvania v rozsahu 50 μs až 200 μs, s nízkou frekvenciou opakovania 10-40 Hz, môže zabrániť poškodeniu väčšiny tkanív v dôsledku tepla. Pomocou pulznej technológie je možné zvýšiť intenzitu dopadajúceho žiarenia bez zvýšenia množstva energie uvoľnenej do tkaniva.

Naša práca je pilotná štúdia súboru 7 pacientov vo veku 13 – 63 r., priem. 45,3 r., 5 mužov, 2 ženy, prijatých do liečby v období 2.5.2011 – 12.9.2013 so závažnými šľachovými a ligamentóznymi léziami: ruptúra tendinis m. tricepsbrachii, rupturapartialistendinisAchilei-2x, fibrilárna degenerácia Achilovej šľachy, subachileárnabursitída a čiastočná abrupcia úponu Achilovejšlachy, parciálna ruptúra LCM, parciálna ruptúra laterálneho i mediálneho menisku i LCM. Pacienti boli pred začatím liečby vyšetrení myoskeletálne, vizuálnou analgetickou škálou (VAS) termograficky a sonomuskuloskeletálne. V liečbe bola aplikovaná HILTERAPIA® s nastavením parametrov fluencie, frekvencie, celkovej energie podľa liečebného protokolu, 2x týždenne, v celkovom počte 12x – 24x. Po liečbe bolo vykonané kontrolné termovízne a sonomuskuloskeletálne vyšetrenie. Cieľ práce bol objektivizovať účinok HILTERAPIA® v liečbe závažných šľachových a ligamentóznych lézií vyhodnotením zmien teplotných parametrov zaznamenaných termovíznou diagnostikou, štrukturálnych zmien detekovanýchsonomuskuloskeletálne, stupňa bolesti pomocou VAS a myoskeletálnych zmien po sérii aplikácií HILTERAPIA®.

Záverom môžeme konštatovať že v nami sledovaných prípadoch závažných šľachových a ligamentóznych lézií bol zaznamenaný vplyv HILTERAPIA® na redukciu teplotných diferencií a normalizáciu teplotných vzorov vo väčšine prípadov, reparáciu štruktúry šliach a ligament vo všetkých prípadoch, zníženie bolestivosti a zlepšenie myoskeletálneho nálezu vo všetkých prípadoch.
 
Chcem sa objednať

Hilterapia® - Najúčinnejší bezbolestný spôsob ako liečiť a ukončiť bolesť